Doporučujeme: Měření rychlosti internetu | Zkus to jinak - logicky | Italo.cz | Snadné sdílení souborů | Psí Park | TV program | Stahovač videí z YouTube

Vzdělávání dětí se speciálními potřebami v Libereckém kraji

Datum: 27. 6. 2009 18.27 | Autor: - hk - | 5901× | Kategorie: Přednášky, semináře | Komentáře: 0

V polovině června 2009 se v libereckém Středisku rané péče uskutečnila akce pro rodiče dětí s autismem, poruchou autistického spektra (PAS), s autistickými projevy, která se týkala hlavně možností zařazení dítěte do vzdělávacího systému v Libereckém kraji.

Ačkoliv můj syn autistickou diagnozu nemá, vyrazila jsem na toto setkání s cílem zjistit něco víc o možnostech integrace postižených dětí na Liberecku a musím říct, že to bylo pro mě hodně užitečné.

Takže pár poznámek:

Hosty byly:
Mgr. A.Malinová - speciální pedagog, krajský koordinátor autismu
Mgr. Eva Hanáčková - psycholog
- obě ze Speciálního pedagogického centra pro mentálně postižené a děti s autismem v Turnově.

Na úvod byla část věnovaná povinné školní docházce, a to zejména s ohledem novelu školského zákona, která byla provedena zákonem č. 49/2009 Sb., účinným od 5. března 2009.

Povinná školní docházka  je v současné době v Česku devítiletá, vzdělávání v základní škole speciální má deset ročníků, přičemž je možné ho se souhlasem ředitele školy i prodloužit (max. do 18 let věku).

Dítě nastupuje do školy ve 6.letech věku, výjimečně i v 5 letech, pokud 6 let dosáhne během školního roku (o přijetí takového žáka ale musí rodiče požádat a doložit ji příslušním vyjádřením školského poradenského zařízení, tj. speciálního pedagogického centra SPC nebo pedagogickopsychologické poradny PPP). Dítě musí začít plnit povinnou školní docházku nejpozději v 8 letech.

Přípravný stupeň základní školy speciální - speciální škola může pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením, se souběžným postižením více vadami nebo s autismem zřídit "přípravný ročník", do kterého mohou začít děti chodit už v 5 letech (nutný opět souhlas rodičů a doporučení SPC nebo PPP). Přípravný ročník může trvat až 3 roky, nejdéle ale do 8 let, kdy dítě musí do 1.třídy.


Zápis do školy - musí proběhnout mezi 15.1.- 15.2. (dle termínů vypsaných školami) v kalendářním roce, kdy má dítě zahájit povinnou školní docházku (kdy mu bude 6).

Odklad povinné školní docházky - ředitel školy může odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé - žádá se do 31. května kalendářního roku, musí k tomu být doporučení školského poradenského zařízení (SPC nebo PPP) a nebo od odborného lékaře-pediatra (stačí jen jedno doporučení, předtím musely být dvě). Není tedy už možné žádat SPC o vyšetření např. před prázdninami a rozhodovat se na poslední chvíli. Odklad je možný jen jeden. Dá se to obejít - dítě nastoupí po roce odkladu do 1.třídy, zjistí se, že nezvládá a v prvním pololetí se ročník přeruší (není to ale dobré pro psychiku dítěte a moc často se to nedělá). V 8 letech dítě musí do školy.

Co má dítě umět, než jde do školy? SPC dělá psychologické vyšetření pro školní zralost, zaměřuje se na tyto oblasti:
- rozum
- řeč
- vizuální diferenciace
- grafomotorika
- pracovní návyky
- osobnost dítěte
- znalosti (čas, jména, bydliště, pohádky atd)

U dětí se speciálními potřebami se dělají dva druhy testů podle jejich rozumových schopností, jeden odpovídá cca 3 rokům zdravého dítěte (zaměřuje se např. na napodobování, vnímání, koordinaci oko-ruka, hrubou motoriku), druhý cca 6 rokům (slovní zásoba, chápání situace, abstraktně-vizuální oblast, prostorová představivost, počítání do 10, krátkodobá paměť zraková a sluchová atd).

Pokud by rodiče chtěli u předškolních dětí trénovat - pak úchop tužky, kreslení, pracovní sešity s doplňovačkami apod. (např. Šimonovy pracovní listy).

Podle výsledků se konstatuje pásmo rozumové úrovně, kterému přibližně odpovídá typ vzdělávacího zařízení:

- normální inteligence (normální ZŠ)
- hraniční pásmo (normální ZŠ)
- lehká mentální retardace (ZŠ praktická)
- dolní hranice lehké až střední mentální retardace (ZŠ speciální)
- těžká mentální retardace (rehabilitační stupeň, speciální individuální vzdělávání)

SPC na základě výsledků testů doporučí rodičům typ školy, příp. navrhnou integraci.

Jednotlivé typy škol a vzdělávání:


Základní škola praktická (dříve zvláštní škola)
- absolventi zvládají matematiku a češtinu cca na úrovni 5-6.třídy ZŠ, ostatní předměty se učí s ohledem na praktické využití.
- povinná docházka 9 let, dítě dostane vysvědčení o absolvování základní školy (může s ním dělat příjimačky na střední odborné učiliště), děti nejčastěji pokračují na nějaký učební obor na odborném učilišti.

Základní škola speciální (dříve pomocná)
- učí se tu "trivium" - čtení, psaní, počítání
- důraz na sebeobsluhu
- učitelé mají velkou volnost při stanovování vzdělávacího plánu
- trvá 10 let, dítě dostane osvědčení o základech vzdělávání
- škola, která chce poskytovat tento vzdělávací program, musí mít ve zřizovací listině, že poskytuje základy vzdělávání (kdyby třeba nějaká vesnická škola chtěla umožnit vzdělávání postiženého dítěte na této úrovni).

Rehabilitační stupeň
- děti s nejtěžším postižením
- hlavně sebeobsluha, manipulace
- není rozvrh, hodně individuální

Speciální vzdělávání dle paragrafu 42 školského zákona
- při těžké mentální retardaci
- pro děti dříve osvobozené od vzdělávání
- vyšetření musí provést státní školské pedagogické zařízení
- rozsah hodin stanoví krajský úřad (v Liberci 2 hodiny týdně!)
- na Liberecku - poskytuje Základní škola speciální při Jedličkově ústavu a škola Zeyerova při Ústavu sociální péče
- děti jsou zpravidla v péčei Speciálního pedagogického centra v Jablonci


Speciální pedagogická centra v Libereckém kraji:
SPC Turnov - mentálně postižené děti pro okres Semily a autisté
SPC Jablonec - kombinovaně postižené děti
SPC Jedličkův ústav - tělesně postižené děti
SPC Liberec - Horská, resp. E.Krásnohorské (http://www.ssplbc.cz) - sluchově postižené děti


Integrace

- SPC ji doporučuje, pokud je dítě schopné absolvovat ZŠ nebo ZŠ praktickou.
- Individuální integrace - v běžné třídě bývá 24-27 dětí, ve speciální třídě max.14 dětí, pokud je do běžné třídy integrováno dítě, může tam být max. 19 dětí - to je jeden z důvodů, proč hlavně školky integraci odmítají - hodně dětí, díky jednomu integrovanému dítěti se nedostane na 5 normálních. (Ovšem obchází se to, a sice tak, že zákon mluví o "integrovaných dětech" v množném čísle, pokud se jedná o jedno dítě, vykládá se to tak, že je to číslo jednotné, a pak limit 19 dětí neplatí!)
- k integraci je nutný odborný posudek (od SPC ho dostane rodič i školka)
- v posudku jsou napsány rady pro vzdělávání
- škola na integrovaného žáka dostane navýšené finanční prostředky, ale není to žádný zázrak (příkl. v normální školce dostává školka na zdravého žáka asi 28 tisíc ročně, na integrovaného žáka 55 tisíc ročně - za 27 tisíc ročně asistenta pro dítě nepořídíte). Jiné normativy (asi 5x vyšší) jsou v základních školách praktických a speciálních.
- integraci je ze zákona povinná zajistit každá škola, která je spádová pro dítě se speciálními potřebami - pokud by rodiče trvali na tom, že jejich postižené dítě bude chodit do spádové školy podle bydliště, musí jim ředitel školy vyhovět. Bude to ale pro něj problém (finance, úpravy prostor, nedostatek speciálních pedagogů atd) a v důsledku se to může obrátit proti dítěti - doporučuje se tedy vyjednávat a komunikovat a školu pro integraci pečlivě vybírat.

Asistenti
- Asistent pedagoga - platí ho kraj, je to "prodloužená ruka pedagoga", má speciální kurs, vede dítě pedagogicky.
- Asistent dítěte - individuální asistent, platí si ho rodiče z příspěvku na péči (platí 50-80 Kč na hodinu), zbytek doplácí asistenční služba, která asistenta zaměstnává (z grantů, příspěvků kraje atd.)
- Není vhodné, když funkci asistenta vykonává rodič, max. ve výjimečných případech.
- v libereckém kraji se situace s asistenty tristní - kraj platí 12 asistentů, celkem v kraji působí 31,25 asistentů (hrazení z dotací ministerstva, z rozpočtů škol, ze sponzorských příspěvků) - pro srovnání Olomouc: 150 asistentů, Hradec Králové 80 asistentů, Středočeský kraj 128 asistentů).
- kraj zastává politiku, že asistenta přiznává a platí jen v prvních několika ročnících základní školy - např. autisté by ho ale daleko více potřebovali později
- SPC jedná s krajem, prý nejsou peníze (asi se musí probetonovat a prolyžovat)

Individuální vzdělávací plán
- dítě s integrací ho musí mít, ale musí o něj požádat rodiče
- je v něm popsáno, co a jak se má dítě učit (osvědčuje se zejména při změnách učitele)

Školy v Libereckém kraji pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami (se zkušenostmi s autisty)

- Dětské centrum Sluníčko Turnov: http://www.turnov.cz/org/slunicko.htm - speciální škola a speciální mateřská škola
- Základní škola speciální a mateřská škola speciální při Dětském centru v Jilemnici - http://web.telecom.cz/dcjilemnice/ (ředitelka Nálevková, uč. Šerková)
- Mateřská škola při Dětském centru v Semilech (spadá pod ZŠ praktickou v Semilech)
- Speciální škola v Semilech (nedělají strukturální učení)
- Základní škola praktická a speciální při SPC Turnov
- Základní škola speciální a praktická v České Lípě (2 třídy pro autistické děti, strukturované učení, globální čtení - učitelka Vlková)

Liberec
- Základní škola pro sluchově postižené Horská (ZŠ a ZŠ praktická) - autistická třída se 4 dětmi vysoce a středně funkčními. MŠ - autistický chlapeček odešel po 3 měsících.
- Základní škola a mateřská škola při Jedličkově ústavu
- Škola při ÚSP Zeyerova - spadá pod Speciální školu Frýdlant, strukturované učení
- Křesťanská základní škola v Růžodole - vstřícný přístup
- Alvalída - žádné zkušdnosti

Jablonec
- ZŠ Praktická a speciální na Liberecké - pěkně vybavená (i Snoezeleen), patří pod SPC
- MŠ speciální pro děti s logopedickými vadami v Jablonci

Hrádek nad Nisou
- MŠ - 3 děti s autismem, vstřícný ředitel školy


Kontakt na Speciální pedagogické centrum pro mentálně postižené a děti s autismem v Turnově:
SPC při Základní a Mateřské škole v Turnově
Sobotecká 242
511 01 Turnov
telefon 481 312 140 (příp. nechte vzkaz)
e-mail: spc.turnov@centrum.cz


Shrnutí na závěr:

Negativní zjištění: Dosud jsem si myslela, že jen situace v oblasti mateřských škol je v Liberci hrozná, teď už vím, že podobně depresivní je v Liberci další vzdělávání. Sehnat asistenta je v tomto městě zaměřeném na sport asi nemožné, takže zřejmě budu muset začít urychleně vydělávat, abychom si nějakého mohli dovolit.

Pozitivní zjištění: ve Frýdlantě prý bydlí kluk se stejnou diagnozou jako má Bartoloměj (Williamsův syndrom), jeho maminka se nedávno na SPC Turnov obrátila. Obě dámy z SPC Turnov jsou velmi sympatické a poté, co jsem se jim svěřila se svou momentální aktivitou nalézt pro Bartoloměje psychologa, který by ho ve 3 letech vyšetřil a stanovil nějaký další postup, nabídly mi, že můžeme jezdit k nim, že už problematiku WS kvůli onomu chlapci z Frýdlantu nastudovaly a budou mít tak dvě děti se stejnou diagnozou. Takže zřejmě v listopadu nás čeká vyšetření.

Díky Středisku rané péče za zorganizování tohoto setkání, bylo to pro mne velmi užitečné.

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: