Doporučujeme: TV program | Stahovač videí z YouTube | Italo.cz | Služby pro Váš web | Zkracovač dlouhých adres | Bazar | Snadné sdílení souborů

Dodržování práv dětí s mentálním postižením v ČR

Datum: 13. 11. 2011 21.04 | Autor: - hk - | 1984× | Kategorie: Různé | Komentáře: 0

Evropská nevládní organizace Inclusion Europe zveřejnila zprávu o dodržování práv dětí s mentálním postižením ve 22 evropských zemích. Jednotlivé národní zprávy je možné si přečíst zde (http://www.inclusion-europe.org/childrights4all/Results/index.html), já jsem se z pochopitelných důvodů zaměřila hlavně na zprávu o stavu v České republice - viz: http://www.inclusion-europe.org/childrights4all/Results/National_Reports/Czech_Republic_CZ.pdf

Řeknu Vám, není to zrovna veselé čtení...

Nejdůležitější body najdete ve Shrnutí, které si tu dovolím přetisknout... Doporučuji ale přečíst si celou zprávu, je zajímavá.


Shrnutí

Opatření obsažená v národních koncepčních dokumentech k transformaci a sjednocení systému péče o ohrožené děti zůstávají v České republice nenaplněná. Příčiny shledáváme zejména v přetrvávajícím nezájmu veřejnosti o témata týkající se dětí s mentálním postižením a jejich rodin, která se navíc nestala předmětem rozsáhlejší odborné diskuse.

Co se týče vlastní tvorby koncepce péče o ohrožené děti, současná roztříštěnost této problematiky mezi rezorty výrazně ztěžuje, až znemožňuje vytváření koncepčních materiálů a strategií. To ve svém důsledku vede k zakonzervování přežitého a nevyhovujícího způsobu péče také o děti s mentálním postižením. Je třeba také zdůraznit, že Státní třetí a čtvrtá periodická zpráva ani alternativní zprávy nevládních organizací neobsahují informace o situaci dětí s mentálním postižením či dětí s postižením v kontextu příslušných článků Úmluvy.

Nejednotnost postupů pomoci těmto dětem a jejich rodinám má za následek odlišnou legislativní úpravu každé z oblastí, absenci jednotných údajů, poskytované služby nejsou dostupné a vzájemně provázané. Rodina dítěte s mentálním postižením se tak potýká s nedostatkem informací a často je odkázána na řešení nepříznivé situace vlastními silami a to v oblasti vzdělávání, sociálních služeb či zdravotní péče. Jedním z důsledků tohoto stavu je stále rostoucí počet dětí s mentálním postižením v ústavech.

V oblasti ochrany dětí před násilím a zanedbáváním se alternativní zprávy o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte shodují v konstatování, že chybí jednotné metodické postupy a standardizace metod sociální práce v této oblasti. Národní strategie prevence násilí na dětech v České republice na období 2008-2018 se zabývá všemi formami násilí páchaných na dětech. Podle této strategie neexistují souhrnná validní data o násilí na dětech v České republice. Problematice týrání a zneužívání dětí s postižením resp. dětí s mentálním postižením se uváděná strategie prevence nevěnuje vůbec. Třetí a čtvrtá periodická zpráva o plnění závazků plynoucích z Úmluvy o právech dítěte (2008) se také nezabývá tématem rehabilitace dětí s mentálním postižením v kontextu postižení. Rozsah a efektivnost terénní práce je v České republice nedostačující vzhledem k potřebám terénu, není dostatek času na soustavnou práci s ohroženými rodinami a preventivní činnost. Zlepšení situace v oblasti ochrany dětí před zanedbáváním, týráním či zneužíváním, vyžaduje zásadní změnu povahy sociální práce v ČR.

V oblasti ústavní péče je potřeba konstatovat absenci statistických údajů o počtech děti s postižením resp. mentálním postižením umístěných do ústavních zařízení. Dle kvalifikovaných odhadů v České republice dlouhodobě roste počet dětí v ústavech a to i v mezinárodním srovnání. I když došlo k zlepšení kvality bydlení v ústavních zařízeních, stále existují případy, kdy na jednom pokoji bydlí dospělí společně s dětmi a celý chod zařízení včetně provozních předpisů je uzpůsoben dospělým obyvatelům. Ne vždy je právo dítěte (s mentálním postižením) umístěného do ústavního zařízení vyjadřovat svůj názor naplňováno. Mezi obvyklé důvody umístění dítěte do zařízení ústavní péče je neschopnost rodičů zajistit náležitou péči, která je však často způsobena absencí či nedostupností sociálních služeb včetně terénních služeb či poradenství. Dalším častým důvodem je nepříznivá ekonomická situace rodiny, která nemá dostatek finančních prostředků na pokrytí nákladů na sociální službu.


V oblasti vzdělávání lze říct, že platná školská právní úprava nebrání vzdělávání dětí s mentálním postižením v hlavním vzdělávacím proudu. Zkušenosti však dokazují, že vzdělávání dětí s mentálním postižením v hlavním vzdělávacím proudu je stále výjimkou. Pro rodiče dětí s mentálním nebo s kombinovaným postižením je často vzdělávání jedním z nejpalčivějších problémů. Zkušenosti rodičů dětí s mentálním či kombinovaným postižením naznačují, že se ve školské integraci s jejich dětmi příliš nepočítá. Důvodem jsou také mýty a negativní předsudky o dětech s mentálním postižením.


Problematika zdravotní péče poskytované dětem s mentálním postižením (včetně dětí s jiným než mentálním postižením) zůstala v poslední zprávě o plnění závazků plynoucí z Úmluvy opomenuta. Tyto děti nejsou v této zprávě zařazeny mezi marginalizované skupiny. Podpora ve zdravotnictví poskytovaná rodičům dětí s mentálním postižením takřka neexistuje. Vzhledem k náročnosti péče o dítě s mentálním postižením jsou zkušenosti rodičů s nedostupností zdravotní péče, její provázaností a nedostatkem informací alarmující.

Diskriminační situace, které rodiče dětí s mentálním nebo kombinovaným postižením zažívají, často souvisí s diskriminací na základě spojení s určitou osobou. Dále rodiny z venkovských oblastí považují za diskriminaci nedostupnost školských a dalších zařízení nabízejících vzdělávací příležitosti.

V České republice zatím chybí zkušenosti s přínosem antidiskriminačního zákona z hlediska dětí s mentálním postižením a jejich rodin.

Co se týče názoru samotného dítěte, ačkoliv byla provedena novelizace občanského soudního řádu s úpravou respektování názoru dítěte soudy, nebyly zjištěny žádné zkušenosti s úlohou zjišťování názoru dítěte s mentálním postižením.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: