Doporučujeme: Psí Park | Služby pro Váš web | Stahovač videí z YouTube | Italo.cz | TV program | Měření rychlosti internetu | Zkracovač dlouhých adres

Asistent pedagoga - obecně a v Libereckém kraji

Datum: 16. 5. 2013 9.50 | Autor: - hk - | 1710× | Kategorie: Williamsův syndrom | Komentáře: 0

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají  právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem a na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní. K podpůrným opatřením, které mají žáci se zdravotním postižením právo využívat, patří i asistent pedagoga. Tuto funkci může zřídit ředitel školy, ve které se vzdělává dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, a to na základě vyjádření školského poradenského zařízení a  se souhlasem krajského úřadu.  Asistent pedagoga pro řadu dětí s těžším zdravotním postižením představuje základní podmínku pro to, aby mohly školní docházku ve škole vůbec absolvovat.

Co dělá asistent pedagoga?

Asistent pedagoga je podle zákona o pedagogických pracovnících zaměstnancem školy a působí ve třídě, v níž je začleněn žák (nebo žáci) se speciálními vzdělávacími potřebami. Asistent pedagoga není „k ruce“ pouze začleněnému žákovi, ale je vedle učitele dalším pedagogickým pracovníkem, který pomáhá zajišťovat plynulý chod výuky, spolupracuje s učitelem a po domluvě s ním věnuje pozornost podle potřeby také ostatním žákům ve třídě.

Hlavní činnosti asistenta pedagoga jsou dány příslušnou vyhláškou:

a)    pomoc pedagogickým pracovníkům školy při výchovné a vzdělávací činnosti, pomoc při komunikaci se žáky a zákonnými zástupci žáků a komunitou, ze které žák pochází,

b)    podpora žákům při přizpůsobení se školnímu prostředí,

c)    pomoc žákům při výuce a při přípravě na výuku,

d)    nezbytná pomoc žákům s těžkým zdravotním postižením při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou mimo místo, kde škola v souladu se zápisem do školského rejstříku uskutečňuje vzdělávání.

 

Ředitelé škol, které vzdělávají žáky se zdravotním postižením a rodiče těchto dětí však narážejí na řadu problémů:

-       Nedostatek finančních prostředků, odmítání požadavků na zřízení funkce asistenta pedagoga ze strany kraje;

-       Nízký počet krajem schválených a financovaných pracovních úvazků pro asistenty pedagoga (v absolutních číslech i ve srovnání s ostatními kraji;

-       Nedostatečná podpora škol, které se pro integraci a inkluzi rozhodnou;

-       Tlak na to, aby se rodiče zdravotně postižených dětí finančně podíleli na zabezpečení asistence ve školách (nahrazování asistenta pedagoga osobním asistentem), děti jsou v pozici rukojmího – pokud rodiče nezaplatí osobního asistenta, dítě nebude moci do školy chodit, nebo bude ponecháno „napospas“.

V České Republice ale existuje povinná školní docházka, zákonným zástupcům dětí příslušného věku z toho vyplývá povinnost děti příslušného věku do školy posílat a povinnost státních orgánů a orgánů samosprávy zajistit provoz potřebných školních zařízení.

Vzdělávání je založeno na zásadách rovného přístupu ke vzdělávání bez jakékoli diskriminace (tzn. není možné žáka diskriminovat z důvodu zdravotního stavu), a  dále na principu bezplatného základního a středního vzdělávání. Škola ani zřizovatel školy si tedy nemohou ulehčovat svou pozici tím, že budou své povinnosti při vzdělávání přenášet na rodiče a nutit je, aby z příspěvku na péči, který pobírají na to, aby svým dětem pomáhali při zvládání základních životních potřeb v rodině, platili osobního asistenta do školy.

Liberecký kraj ve svých koncepčních dokumentech, zejména v  Dlouhodobém záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Libereckého kraje 2012 deklaruje, že bude podporovat inkluzivní vzdělávání a integraci dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných tříd mateřských, základních a středních škol a dále že bude podporovat vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Jaká je realita?

Pro školní rok 2013/14 bylo podáno ze strany škol 242 žádostí o zřízení pozice asistenta pedagoga, a to v celkovém úhrnu 94,39 přepočtených pracovních úvazků. Kraj jednotlivé žádosti projednal a rozhodl, že finančně zajistí 18,03 pracovních úvazků, tj. 19% požadovaných úvazků. V rámci schválené podpory jsou i takové absurdity, jako financování asistenta pedagoga v rozsahu 0,03 pracovního úvazku (což odpovídá 1,2 hodinám týdně).

S danou situací není možné se smířit a je nutné se proti postupům krajského úřadu ohradit. Liberecká krajská rada osob se zdravotním postižením (krajská pobočka NRZP ČR) se rozhodla na vzniklou situaci upozornit, a proto pořádá pod záštitou Libereckého kraje konferenci na téma Asistent pedagoga u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Konference se uskuteční dne 28.5.2013 od 9 do 12 hodin v budově  krajského úřadu Libereckého kraje,  v multimediálním sále zastupitelstva, vchod C.

Je nezbytné, aby se konference zúčastnilo co nejvíce rodičů dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, aby se rodiče zúčastnili diskuse, aby sdělili své zkušenosti a žádali po kraji vysvětlení a nápravu. Pokud rodiče dětí se zdravotním postižením nebudou slyšet, nebudou se brát za svá práva, pak se nedostatečná podpora vzdělávání těchto dětí v nejbližších letech nezlepší...

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: