Doporučujeme: Měření rychlosti internetu | Zkracovač dlouhých adres | Stahovač videí z YouTube | TV program | Snadné sdílení souborů | Bazar | Italo.cz

Celostátní setkání pečujících rodičů Za lano

Datum: 28. 4. 2013 20.19 | Autor: - hk - | 1522× | Kategorie: Williamsův syndrom | Komentáře: 0

V sobotu jsme vyrazily s kamarádkou Kamilou do Olomouce, na setkání pečujících rodičů Za lano. Pár poznámek ze zajímavě stráveného dne:

V sobotu 27.4.2013 se v Olomouci, v prostorách občanského sdružení SPOLU OLOMOUC, konalo již 16. celostátní setkání pečujících rodičů ZA LANO. Tentokrát se do Olomouce sjelo více než 30 rodičů z celé republiky, kteří strávili příjemný den nad zajímavými tématy. (Pozvánka: http://www.zalano.cz/news/pozvanka-na-16-celostatni-setkani-rodicu-aktivity-za-lano/)

Nejprve vystoupila paní Eva Sojková z organizačního týmu Za lano pro školství, aby poreferovala o společné návštěvě Za lano a zástupce Ligy lidských práv s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Prof. PhDr. Petrem Fialou, Ph. D. a jeho týmem z Odboru speciálního školství a institucionální výchovy.

Základním požadavkem zástupců rodičů dětí se zdravotním postižením je zajištění rovného přístupu ze strany MŠMT/státu ke všem žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, a dále zajištění podmínek pro vzdělávání dětí se zdravotním postižením po stránce legislativní, personální, organizační, odborné a finanční.

Získané informace:

- je zpracovávána novelizace §16 školského zákona č.561/2004 a příslušných vyhlášek č. 72/2005 Sb. a 73/2005 Sb. Budou nastaveny 4 stupně podpůrných opatření (budou vycházet z podkladů spec. pedagogické diagnostiky)

- k odstranění různých přístupů jednotlivých regionů v oblasti financování školství přispěje reforma financování - unifikace normativů (kraje již nebudou přepočítávat normativy)

- Národní akční plán inkluzívního vzdělávání (NAPIV) byl ukončen - do materiálu lze nahlédnout zde: www.msmt.cz/socialni-programy/narodni-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani

- Informace pracovníka odboru 22: nyní je zpracovávána Strategie 2020, principy NAPIV zde budou zohledněny - připravovaný dokument představil první náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy, Jiří Nantl 17. 1. 2013 formou prezentace na zahajovací konferenci k přípavě Strategie vzdělávací politiky do roku 2020 - priority strategie lze zjistit zde: www.msmt.cz/file/26680 - priorita kroků, které by řešily zajištění podmínek pro vzdělávání všech dětí a žáků se zdravotním postižení, chybí!

(více zde: http://www.zalano.cz/news/zprava-o-jednani-zastupcu-za-lana-s-panem-ministrem/).

Další informace o aktuálním vývoji - byl podán podnět ombudsmanovi na nekorektní kritéria podpory žáku se speciálními vzdělávacími potřebami v kraji Vysočina (p. Plíšková a Liga lidských práv), Za lano podalo podnět k ombudsmanovi na MŠMT kvůli nezajišťování rovného přístupu ke všem žákům bez rozdílu.

 

Dalším hostem byla Mgr. Radka Pešlová, právnička poradny NRZP ČR v Brně, která se věnovala tématům: "Současná situace v posuzování příspěvku na péči, rady a dzkušenosti s odvoláním a správními žalobami".

Její přednáška byla plná zajímavých a užitečných informací, např. tabulky o sociálních výdajích:

- rada pečujícícm rodičům - pravidelně si žádat o Informativní list důchodového pojištění - Občané mohou požádat Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5) o výpis dob pojištění z evidence ČSSZ, konkrétně o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Tento informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. (http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/informativni-osobni-list-duchodoveho-pojisteni.htm)

- žádost o důchod pečujících osob - před podáním žádosti je možné doplatit chybějící doby, po podání žádosti je to velmi komplikované.

- 2. pilíř důchodové reformy je pro osoby s nízkými příjmy (vč. pečujících osob) velmi nevýhodný - návrh Za lano vytvořit modelový příklad na stránky.

- zájemce o práci v evidenci Úřadu práce - může od loňského roku žádat úřad práce o úhradu rekvalifikace (do výše 50 tis. Kč)

- s úřadem komunikujeme/žádáme zásadně písemně. - při odvoláních rozporovat zejména formu, průběh řízení, nikoliv lékařské posouzení samotné. Namítat podjatost, nevypořádání se s lékařskými zprávami, při posuzování podle nové právní úpravy namítat nezvládnutí úkonu dle původní právní úpravy.

- při sociální šetření je možné udělat záznam o ústním jednání, vyjádřit se k šetření. Sociální šetření nemá vymezeno délku trvání (míněno samotné sociální návštěvy), v příp. kdy sociální pracovnice dítě nechce vidět, je možné to použít v odvolání či dalších krocích.

- při posuzování potřeb - nevymýšlet hypotetické příklady, ale používat názorné a každodenní situace a problémy.

- pokud žádáme o zvýšení příspěvku na péči a při nahlížení do spisu (úřad nás vyzve, abychom se seznámili s posudkovými závěry) zjistíme, že došlo nikoliv k navýšení, ale ke snížení, je možné vzít žádost zpět. Totéž i pokud jsme se odvolali a ze spisu je jasné, že neuspějeme - bereme zpět žádost o navýšení, rušíme celé řízení od počátku.

- poradny NRZP - specializace: Pardubice - dluhy, Ostrava - náhrada škody, Praha - zdravotní právo. Kontakty zde: http://nrzp.cz/cinnost-v-krajich/poradny-nrzp-cr-v-regionech.html

- na stránkách ombudsmana vzor pro žádost o přiměřené zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu při nečinnosti či nesprávném úředním postupu. Zde vzor na problémy s registrem vozidlem, možné ale použít obdobně. (http://www.ochrance.cz/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2012/za-problemy-s-registrem-vozidel-mohou-lide-pozadovat-primerene-zadostiucineni/)

- na stránkách Diakonie, resp. Pečuj doma bude zveřejněn materiál pro pečující osoby (http://www.pecujdoma.cz/446/ke-stazeni/).

Odpoledne setkání pokračovalo přednáškou Mgr. Pavly Baxové z občanského sdružení Rytmus Praha na téma Inkluzivní školství. K danému tématu se rozběhla velká diskuse, věnovaná podpoře dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, otázkou asistentů pedagoga, integračním týmům, příkladům dobré i špatné praxe.

Na závěr Pavla Baxová představila kurs Obhájci práv lidí s postižením, který se bude od září konat v Brně (šest dvoudenní setkání) - o zkušenostech s prvním během kursu, který loni proběhl v Praze, pak referovaly tři přítomné absolventky kursu (http://www.rytmus.org/kurz_pro_rodice_2013).

Setkání Za lano bylo velmi inspirativní, bylo fajn potkat další rodiče, kterým není lhostejný vývoj naší společnosti a zejména vývoj našeho školství ve vztahu k dětem a lidem se zdravotním postižením.

Další setkání Za lano se uskuteční na podzim 2013 (pravděpodobně v listopadu) v Ostravě.

Je nutné nadále pokračovat v jednání se zástupci MŠMT a zjišťování osobních zkušeností rodičů se vzděláváním svých dětí se zdravotním postižením.

Je potřeba, aby byly hlasy rodičů slyšet!!!

 

V Olomouci to bylo prima. Potkala jsem pár lidí, které jsem znala (Markétu Jandekovou), poznala pár lidí, které jsem zatím potkávala jen virtuálně (Janu Makovcovou, Evu Honkovou), seznámila se s dalšími. Cesta Leo Expressem v pohodě. Město krásné. Tak už se těším do Ostravy:-)

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: