Doporučujeme: Služby pro Váš web | Psí Park | Stahovač videí z YouTube | Italo.cz | Snadné sdílení souborů | Měření rychlosti internetu | Zkracovač dlouhých adres

Odjinud - z NRZP - dopady sociální reformy

Datum: 15. 3. 2013 8.08 | Autor: - hk - | 1300× | Kategorie: Williamsův syndrom | Komentáře: 0

Jen doplním, že kromě níže uvedeného je tristní situace také ve školství, kdy jsou rodiče dětí s postižením často postaveni před situaci, že musí dítěti asistenta do školy platit ze svého, nebo že musí dopravovat dítě desítky kilometrů do nejbližší speciální školy. O problémech pečujících osob, tj. převážně rodičů, s nemožností najít odpovídající sociální služby, o jejich finanční náročnosti, o nemožnosti pracovního uplatnění matek, dlouhodobém stresu, únavě, rozpadu rodinu, vyhoření, ani nemluvě...


MANIFEST

Národní rady osob se zdravotním postižením CR

o dopadech reforem na osoby se zdravotním postižením

 

V roce 2012 vstoupily v úcinnost reformní zákony v oblasti sociálního zabezpecení a zdravotní péce.

Zákony byly prijaty se základní premisou ušetrit verejné zdroje bez ohledu na dusledky techto kroku. Sociální reformou došlo k zásadnímu obratu od rozvíjení podpor umožnujících zaclenování osob se zdravotním postižením k jejich utlumování a rušení. Došlo ke zborcení celého systému podpor, které v zásade dobre fungovaly. Do krátkého casového úseku byly nakumulovány zásadní zmeny ve správe sociálních dávek, jejich administraci, posuzování nároku na jednotlivé dávky, zmena posuzování nároku na prukazy osob se zdravotním postižením a snaha o elektronizaci celého systému. Od pocátku bylo zrejmé, že tyto urychlené zmeny, které byly realizovány
v krátkém casovém úseku, nemohou zustat bez negativních dopadu na cílové skupiny obcanu.

Jsme presvedceni, že došlo k temto systémovým chybám:

1) Spojení posuzování nároku na sociální služby, posuzování nároku na prukazy osob se zdravotním postižením a na dávky kompenzující zdravotní postižení se ukázalo jako zásadne nefunkcní model. Je zcela nesmyslné odvozovat priznání nových prukazu od stupne závislosti už proto, že mnoho oprávnených držitelu prukazu nemá zhodnocený stupen závislosti. Temto lidem stací, že prukazka jim dovoluje dopravit se nebo získat nekteré príspevky na pomucky a nepotrebují další podporu.

2) Kumulací všech cinností na Úrady práce a spojením posuzování nároku na ruznou pomoc do jednoho úradu, došlo k zásadnímu a neprijatelnému prodloužení doby posuzování. Nedodržení správních lhut, které jsou v rade prípadu až trojnásobné, je zavineno predevším opoždeným posuzováním zdravotního stavu posudkovými
orgány a opoždeným provádením místního šetrení. Soucasná situace vede k hluboké neduvere obcanu Ceské republiky ve schopnost správních orgánu jim úcinne pomoci.

3) Náhrada prukazu TP, ZTP a ZTP/P tzv. Karta sociálních systému nemá validní zákonnou oporu a není k ní zpracována dukladná metodika. Zavedení Karty sociálních systému vedlo k propojení verejné listiny s bankovní kartou, a tudíž k propojení výkonu verejné správy s komercními aktivitami banky. Obcané, kterí jsou odkázáni na pomoc, byli de facto degradováni na osoby druhé kategorie, o kterých je možné sdelovat jakékoliv údaje bez jejich souhlasu ruzným komercním subjektum. Jednotlivé informace nejsou predávány pouze Ceské sporitelne, ale i dalším komercním subjektum, které se podílejí na realizaci sKarty. Dnes se ukazuje, že ministerstvo v rade prípadu postupovalo protizákonne, což dokládá rozhodnutí Úradu pro ochranu osobních údaju o neoprávneném predávání osobních údaju a rozhodnutí Úradu pro ochranu hospodárské souteže o zákazu plnení smlouvy mezi MPSV CR a Fujitsu Technology Solution o výplate sociálních dávek.

4) Zmenou posuzování míry závislosti z 36 úkonu na 10 tzv. základních životních potreb došlo k subjektivizaci hodnocení, takže závisí na subjektivním pohledu a stanovisku posudkového lékare. Hodnocení není objektivní, protože se neopírá o zmeritelné hodnoty a ztežuje osobám závislým na péci obranu proti rozhodnutí posudkových lékaru. MPSV CR lžive argumentuje, že hodnocení je provádeno podle Mezinárodní klasifi kace funkcí – tedy funkcních schopností jednotlivce. Hodnocení je zpravidla pouze na základe lékarských zpráv bez prítomnosti klienta a bez možnosti jeho obrany. Tento systém má zdrcující dopad na všechny osoby se zdravotním postižením, nejvíce však na lidi s duševním a mentálním postižením a na osoby s metabolickými poruchami. Poslední údaje z MPSV CR, které hovorí o tom, že na príspevku na péci se v roce 2012 ušetrilo, proti roku 2011 více než 1,6 mld.
korun svedcí o tom, že dochází k masivní restrikci u osob se zdravotním postižením.

5) V oblasti zamestnávání osob se zdravotním postižením došlo k zásadním zmenám, které významným zpusobem ovlivní zamestnanost osob se zdravotním postižením. Predevším došlo ke zrušení institutu osoby zdravotne znevýhodnené. Jeho zrušením prijde do konce roku 2013 postupne o zamestnání více než 45 tisíc osob, které
nepobírají invalidní duchod, ale stát podporoval fi nancne zamestnavatele, kterí tyto osoby zamestnávali. Zrušení institutu chránených dílen a vytvorení chráneného pracovního místa vede k vetší administrativní nárocnosti, a tím i k menší ochote zamestnavatelu zamestnávat osoby se zdravotním postižením.

6) Mimo tyto zásadní systémové zmeny došlo ke zmenám, které významne snižují fi nancní zabezpecení rodin se zdravotne postiženým dítetem. Jedná se o tyto zmeny:

• Zcela zanikl sociální príplatek, který byl urcen pro rodiny se zdravotne postiženým clenem. Financní dopad je podle poctu zdravotne postižených detí nebo clenu od 4 600 korun až do 10 900 korun.

• Zásadne se zmenily duvody pro priznání prukazu OZP (TP, ZTP a ZTP/P). Dosavadní zdravotní indikace byly nahrazeny stupni závislosti. Dle hodnoverného sdelení zamestnancu Úradu práce jsou hromadne odebírány prukazy ZTP a ZTP/P. Pokud koncí platnost techto prukazu, dochází k jejich prodloužení pouze u každého pátého
prukazu.

• U príspevku na provoz motorového vozidla byla dávka snížena ze 7 990 Kc v roce 2011 (v roce 2010 byla tato dávka ve výši 9 990 Kc) na soucasných 4 800 Kc bez rozlišení rozsahu zdravotního postižení.

• Byla výrazne omezena možnost získání zvláštních pomucek. Došlo k podstatnému zúžení sortimentu pomucek, na které lze poskytnout príspevek. V roce 2011 uvádela príloha c. 4, vyhlášky c. 182/1991 Sb., 16 pomucek pro osoby s telesným postižením. Od roku 2012 uvádí vyhláška c. 388/2011 Sb., pouze 6 pomucek, z toho 2 položky
se týkají stavebních prací, které pred rokem 2012 spadaly do príspevku na úpravu bytu, jenž obsahoval dalších 9 položek. U sluchového postižení došlo ke snížení z 18 druhu pomucek na 9 druhu. U osob se zrakovým postižením z 20 na 18. Soucasne došlo ke zmene indikací pro poskytnutí príspevku a dále ke zrušení možnosti úhrady pomucek, které byly cástecne hrazeny z verejného zdravotního pojištení.

• Velmi citelný dopad do rodin se zdravotne postiženým dítetem melo zrušení soubehu rodicovského príspevku a príspevku na péci. I když tento soubeh byl na nátlak NRZP CR od 1. 12. 2012 obnoven, vztahuje se však pouze na deti ve veku od 1 do 4 let, pricemž stav pred 1. 1. 2012 byl takový, že soubeh príspevku na péci a rodicovského
príspevku byl až do 7 let veku dítete a do 15. roku veku dítete bylo možné vyplácet rodicovský príspevek ve výši I. stupne príspevku na péci dítete, to je 3 000 korun.

• Byly zrušeny další príspevky, a to príspevek na bezbariérový byt, príspevek na garáž a další. I když nekteré dávky byly transformovány do nových dávek, v žádném prípade nedošlo k plné náhrade.

Situace osob se zdravotním postižením se výrazne zhoršila nejen výše uvedenými opatreními, ale také sníženou valorizací duchodu a zmenami ve zdravotní péci. Dochází k výraznému zvýšení spoluúcasti pri predpisu zdravotnických predpisu a léku. Zachování stokorunového denního poplatku za pobyt v nemocnici vede k tomu, že tito lidé, kterí jsou casteji a dlouhodobeji v nemocnicním zarízení, nejsou schopni si udržet ani byt. Proto volí radeji cestu zhoršení zdravotního stavu bez pobytu v nemocnici. Postupné zavádení neúmerne vysokých doplatku za léky a zdravotnické prostredky vede k situaci, že kvalitní prostredky a úcinné léky si z ekonomických duvodu nemuže dovolit stále více pacientu.

NRZP CR vyzývá celou politickou reprezentaci, aby refl ektovala zhoršující se situaci osob se zdravotním postižením. Jedná se o 10 % populace a se svými rodinnými príslušníky o více než 2 miliony lidí. Tito lidé se propadají do stále vetší bídy, ztrácejí možnost se integrovat do spolecnosti a ztrácejí víru, že naše spolecnost je ochotna jim pomoci.
NRZP CR dlouhodobe upozornuje, že v našem zákonodárství chybí takové systémové zákony, které by v maximální míre pomohly osobám, které se vlivem nemoci ci úrazu dostanou do nepríznivé životní situace. Jedná se o zákon o ucelené rehabilitaci, zákon o povinném úrazovém pojištení, zákon o osobách se zdravotním postižením a další.

Soucasná restriktivní politika vede k zhoršování spolecenského klimatu v zemi, ochuzování velké cásti populace, a pokud se tento trend nezmení, povede k neuváženému jednání nekterých skupin obcanu, které nebudou videt východisko ze své situace. NRZP CR chce této situaci predejít a je pripravena jednat se všemi subjekty, které budou mít zájem na zlepšení situace.

V Praze dne 14. brezna 2013 Schválilo predsednictvo NRZP CR.

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: