Doporučujeme: Snadné sdílení souborů | Italo.cz | Psí Park | Zkus to jinak - logicky | Stahovač videí z YouTube | Zkracovač dlouhých adres | TV program

Seminář: Vzdělávání dětí s mentálním postižením v inkluzívním prostředí

Datum: 12. 3. 2010 8.59 | Autor: - hk - | 2050× | Kategorie: Williamsův syndrom | Komentáře: 0

Na konci února jsem se zúčastnila akce, kterou pořádala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. ve spolupráci s Rytmus, o.s. a Společností rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, o.s. - jmenovalo se to: Vzdělávání dětí s mentálním postižením v inkluzívním prostředí a bylo to určeno rodičům dětí s mentálním postižením. 

Už jsem o tomhle semináři psala tady - v rámci našeho Projektu 365.

Včera jsem ale našla nějaké zápisky a poznámky, které bych si chtěla nějak uchovat, a proto ještě tenhle článek. 

Fotografie0658.jpg

Inkluzivní vzdělávání

- přístup ke vzdělávání, kde žáci se speciálními potřebami, včetně zdravotního postižení, jsou vzdělávání ve školách v místě bydliště v běžných třídách společně s vrstevníky

- je jim přitom poskytována podpora a vedení, které zabezpečuje jejich účast na společném vzdělávání a zároveň respektuje/naplňuje jejich individální potřeby a rozvíjí jejich silné stránky.

- Je to na dítě orientovaná filosofie/přístp, kter uznává (resp. je mu vlastní), že každé dítě má něco pozitivního, čím může přispět společnosti, pokud se mu dostane náležité podpory.

- posunutí hranice mezi školou a komunitou/obcí prostřednictvím inkluzivního vzdělávání.

INKLUZE JE ZMĚNA!

- strach ze změny...
 - ze ztrát zaměstnání
 - z nových odpovědností
 - že nebudu rozumět...
- změny nás zlobí...


Nedostatek školního úspěchu:

Na straně žáka:
- nízká inteligence
- rodinné faktory
- socioekonomické vlivy
- postižení
- motivace

Na straně školy:
- neefektivní vyučovací techniky
- nedostatek podpory
- nepřizpůsobený obsah učiva
- neefektivní řešení problémů
- nedostatek dalšího vzdělávání učitelského sboru

Co může pomoci?
- snížení počtu dětí
- podpora učitelů - odborníci, asistenti, dobrovolníci
- diferencované vzdělávání dětí, vyučovací techniky, individuální vzdělávací plán
- další vzdělávání učitelů
- společné řešení problémů
- spolupráce s rodiči

Některé znaky inkluze:
- dítě je řádným žákem školy v místě bydliště
- škola spolupracuje s odborníky
- žákovi je poskytována odborná péče přímo ve škole
- žák má funkční IVP, existuje tým
- rozvrh hodin odpovídá vyučování celé třídy
- existují rozumně upravené učební plány
- žák postupuje se svým učitelem
- pedagogové mají možnost konzultací
- učitelé věnují žákovi pozornost a využívají své kompetence
- škola je podporována zřizovatelem
- začleněný žák je předmětem zájmu celé školy


STŘEDISKO PODPORY INKLUZE O.S.RYTMUS - IVA UZLOVÁ

Podpora:
- poradenství (telefon, e-mail, osobní jednání)
- vzdělávání - akreditované (v současné době nabízejí 8 akreditoaných kursů pro učitele - např. inkluze, vyučovací techniky), osvětové pro učitele, asistenty
- kursy - kursy pro uživatele služeb: Tovaryš, sociální dovednosti, hospodaření s penězi, základy angličtiny
- publikace
- osvěta - konference


V inkluzivní škole se více než na výkon klade důraz na proces učení.


Asistenční služby
- osobní asistent - oblast sociální, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
- pedagogický asistent (též asistent pedagoga) - zákon 561/2004 Sb., školský zákon a vyhláška 73/2005

Asistent
- měl by vědět, proč je dítě ve škole, v běžné třídě a je schopen to sdělit spolužákům, učitelům, ostatním rodičům
- aktivně spolupracuje s učitelem, připravuje se na hodiny
- zná individuální vzělávací plán žáka, účastní se jeho sestavování
- poskytuje žákovi pomoc, ale nedělá práci za něj
- podporuje žáka k samostatnosti
- podporuje žáka v rozhovoru s ostatními, podněcuje ke komunikaci

Chyby asistenta
- přehnaná péče
- mluví a rozhoduje za dítě
- nepřiměřeně zasahuje do práce učitele
- je pasivní, neprosazuje zájmy dítěte
- pracouje chaoticky, nevede záznamy
- je nespolehlivý
- kritizuje učitele před dítětem nebo rodiči


Rady pro výběr asistenta
- motivace
- představa spolupráce
- kreativní, flexibilní
- komunikace, spolehlivost
- ztotožnění se s myšlenkou inkluze

Úspěch
- vytvoření efektivního systému sběru a předávání informací o dítěti (podklady, popis úšpěšnosti intervenčních strategií - důležité pro přechody: z mateřské školy do základní školy, z prvního stupně na druhý stupeň, ze základní školy na střední školu)
- spolupráce s rodiči i odborníky
- tým odborníků


Role rodiny ve vzdělávání
- rodiče by měli mít jasno, co pro dítě chtějí, jakou by mělo mít dítě v kolektivu pozici
- rodiče rozhodují o tom, kde se bude dítě vzdělávat


Individuální vzdělávací plán
- za sestavaní ze zákona odpovídá ředitel školy

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: