Doporučujeme: Služby pro Váš web | Stahovač videí z YouTube | Snadné sdílení souborů | Zkus to jinak - logicky | Italo.cz | Měření rychlosti internetu | TV program

Sociální reforma a její dopady na rodiny se zdravotně postiženými dětmi do 18 let

Datum: 15. 3. 2011 22.56 | Autor: - hk - | 1923× | Kategorie: Williamsův syndrom | Komentáře: 0

Tak tohle se na nás chystá... Ne, že bychom zrovna my tohle všechno dosud využívali, rozhodně nikoliv. Na průkazku ZTP/P jsme čekali 13 měsíců, takže do školky jezdíme autobusem zadarmo až od října loňského roku. A ano, přiznávám, díky Bártově nové zálibě v tramvajích jezdíme po městě občas jen tak. Zneužíváme průkazku? Dostali jsme příspěvek na benzín, tedy vlastně jeho část, protože jsme neměli platnou technickou po celý rok. Příspěvek na auto nám nedali, ale budu se odvolávat (mimochodem, byla jsem se podívat do spisu a jsem z výsledku konsternována... bude samostatný článek). Loni jsem uplatnila daňovou úlevu. Jednou jsme byli v zoo. Příspěvek na péči nekomentuju, novou právní úpravu jsem cíleně vynechala, z našeho dosavadního více než ročního snažení (a výsledku) jsem se ještě nevzpamatovala. Nepochybuju, že nová právní úprava bude taková, abychom nedostali pokud možno nic, anebo aby odvolání bylo krajně komplikované. Zdravotní pomůcky díky typu postižení naštěstí nepotřebujeme, nebo to bez nich zvládneme. Ale co když bude hůř? A co děti, které se opravdu nemohou bez vozíku, schodolezu, vertikalizačního stojanu, speciální autosedačky, židličky či zdravotního kočárku pohybovat???

Sociální reforma MPSV a  její dopady na rodiny se zdravotně postiženými dětmi do 18 let

MPSV navrhuje v několika  zákonech tato  úsporná opatření, která se bezprostředně dotknou  rodin s dětmi se zdravotním postižením. Zrušením dosavadních průkazek ZTP a ZTP/P bez náhrady dojde k následujícím změnám:

 • Ruší se bezplatná přeprava v MHD jak samotného dítěte ve věku od 6 let a v případě držitele průkazu ZTP/P i jeho průvodce.
 • Ruší se 75% sleva jízdného v pravidelných vnitrostátních dálkových spojích autobusů i vlaků a u držitelů průkazů ZTP/P bezplatná doprava průvodce.
 • Zanikají dosavadní výjimky z dopravních předpisů týkajících se zejména možnosti parkování a vjezdu do určitých oblastí.
 • Zvýšení slevy na dani zanikne u držitelů průkazů ZTP/P.
 • Zanikne příspěvek na zakoupení motorového vozidla a v důsledku toho i nárok na vrácení DPH. Rodičům dětí mladších než 3 roky zanikne nárok na příspěvek na péči ve výši 3 000 Kč; rodičům dětí.
 • Zanikají  všechny slevy, které byly dosud uplatňovány  na základě předložení  průkazek ZTP a ZTP/P - slevy na   vstupném do divadel, muzeí, sportovních zařízení, kulturních zařízení, památkových objektů, atd.
 • Zaniká dosavadní příspěvek na zakoupení motorového vozidla.
 • Zaniká příspěvek na provoz motorového vozidla a na individuální dopravu. Náhradou má být příspěvek na mobilitu, jehož výše má činit 1 000 Kč měsíčně při nejméně třídenní návštěvě školy nebo zařízení sociálních služeb. Při nižší návštěvnosti se navrhuje výše příspěvku 200 Kč.  Tato částka bude náležet i v případech kdy, byť jen jeden týden v měsíci není splněna podmínka trojnásobné návštěvy školy nebo zařízení sociálních služeb. Tzn., že např. v případě onemocnění dítěte v trvání osmi dnů na zasahující do dvou měsíců dojde ke snížení příspěvku na 200 Kč v obou mědících. Příspěvek bude navíc náležet jen v případě, že příjem rodiny nedosáhne částky 6ti násobku životního minima.  Pokud příjem v předchozím čtvrtletí přesáhne šestinásobek životního minima příspěvek na další čtvrtletí náležet nebude.
 • Proplácení příspěvku na mobilitu bude prováděno čtvrtletně. Vznikne nově povinnost pravidelného čtvrtletního hlášení výše příjmu nejen žadatele, ale i společně posuzovaných osob.
 • Příspěvek na kompenzační pomůcky je limitován částkou maximálně 350 000 Kč s požadovanou 20% spoluúčastí. Příklad – např. při pořízení  kompenzační pomůcky  v hodnotě  50 000 Kč – bude muset napříště zdravotně postižený uhradit spoluúčast ve výši  10 000 Kč – což podstatně omezuje přístup ke kompenzačním pomůckám. Pro možnost snížení spoluúčasti je dán postup podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, který počítá mj., i s prodejem majetku, včetně majetku nezletilých dětí. Je nepřijatelná konstrukce, aby člověk, který potřebuje pomůcku ke kompenzaci svého zdravotního postižení, byl k takovýmto krokům nucen.
 • O příspěvcích mají místo sociálních odborů obecních úřadů rozhodovat krajské pobočky úřadů práce a o odvolání pak ministerstvo práce a sociálních věcí. Dostupnost úřadů se tak velmi stíží.
 • Pokud součet příjmů v rodině zdravotně postiženého přesáhne měsíčně  6ti násobek ŽM,  musí si  veškeré kompenzační pomůcky  do pořizovací ceny 35 000 Kč  kupovat  nově z vlastních prostředků, neboť příspěvek  pro „vysoký příjem“ nenáleží.
 • Rodiny se zdravotně postiženým dítětem do tří let věku  přijdou  až o 5 400 Kč měsíčně u dětí do 3 let věku dlouhodobě těžce zdravotně postižených - ztráta až 3 000 Kč měsíčně příspěvku na péči a v případě vícenásobného postižení  ještě výpadek sociálního příplatku až ve výši 2 400 Kč. Tato skutečnost  znamená, že řada rodin nebude schopná zvládnout péči o zdravotně postižené dítě.
 • Nejzávažnější změnou je zánik nároku na rodičovský příspěvek u dětí, které nesplňují podmínky pro přiznání příspěvku na péči v I. stupni. Jde o děti, trpící postižením, které bezpodmínečně vyžaduje dietní stravování (fenylketonurie, celiakie, a další metabolické poruchy), děti onkologicky nemocné, děti, trpící jinými závažnými interními chorobami. Rodičovský příspěvek měl být v tomto případě poskytován až do 15 let věku dítěte.Toto ustanovení se však ruší. Zaniká i sociální příplatek, ale to bylo již dáno zákonem 247/2010.
 • Nově navrhovaná kritéria vyžadující každodenní mimořádnou péči při alespoň nezvládání třech životních úkonů je pro tyto děti nedosažitelná.
 • Je nepřijatelné, aby nevyčerpaná část příspěvku zanikala v dalším měsíci. Systém účtování, obsažený v § 18, včetně propadnutí části příspěvku je naprosto nepřijatelný. Je nepřijatelné, ukládat pečujícím osobám povinnost zřídit si účet a osobám se zdravotním postižením hlásit číslo tohoto účtu úřadu práce. Navíc v případě občasné pomoci by mohly náklady na vedení účtu přesáhnout platby za poskytnutou pomoc.
 • Pro rodiče starších dětí může být velmi podstatné zrušení kategorie chráněných pracovních dílen. Tyto dílny jsou pro řadu mladých lidí s těžkým postižením často jedinou možností zaměstnání.  

ZÁVĚR

Z výše uvedených dopadů návrhu reformy vyplývá, že navrhované změny budou mít pro osoby se zdravotním postižením v řadě oblastí až katastrofální následky. To se týká především rodin s těžce zdravotně postiženými dětmi ve věku do 3 let a rodičů všech onkologicky či jinak interně postižených dětí (zrušení příspěvku na péči, zrušení sociálního příspěvku).  Ruší se bez náhrady  dosavadní průkazky ZTP a ZTP/P, takže  zdravotně  postižení nebudou mít možnost uplatňovat různé dlouhodobě poskytované slevy a nebudou mít v ruce ani žádný dokument, který by  ověřoval, že jsou osobami se zdravotním postižením. Podstatně se zhorší přístup  ke kompenzačním pomůckám,  které jsou  nezbytným předpokladem pro  začleňování zdravotně postižených do společnosti. Dopady navržených změn  znesnadňují podstatně  začleňování  osob  zejména s těžkým zdravotním postižením do společnosti.

Je nepřípustné, aby se žádostí o příspěvek na mobilitu či pomůcky byl spojen souhlas se vstupem pracovníků úřadu práce do obydlí.

Navržené zákony, zejména v sociální oblasti jsou v rozporu zejména s články č. 7, 10 a 12 Listiny základních práv a svobod, jakož i příslušnými mezinárodními dokumenty:

Listina základních práv a svobod

"Čl.7     (1) Nedotknutelnost osoby a jejího soukromí je zaručena. Omezena může být jen v případech stanovených zákonem.

            (2) Nikdo nesmí být mučen ani podroben krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestu.“

Jak se s tímto článkem srovnává povinnost nechat pracovníky ÚP vstupovat do bytu, když podmínkou pro dávku má být příjem?

„Čl.10   (1) Každý má právo, aby byla zachována jeho lidská důstojnost, osobní čest, dobrá pověst a chráněno jeho jméno.

            (2) Každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života.

            (3) Každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“

Jak se s tímto článkem srovnává povinnost nechat pracovníky ÚP vstupovat do bytu, hlásit konta pomáhajících osob a zasílání příspěvku přímo pečujícím osobám? Na osoby se ZP se pohlíží a priori jako na podvodníky.

„Čl.12   (1) Obydlí je nedotknutelné. Není dovoleno do něj vstoupit bez souhlasu toho, kdo v něm bydlí.

            (2) Domovní prohlídka je přípustná jen pro účely trestního řízení, a to na písemný odůvodněný příkaz soudce. Způsob provedení domovní prohlídky stanoví zákon.

            (3) Jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny, jen je-li to v demokratické společnosti nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob, pro ochranu práv a svobod druhých anebo pro odvrácení závažného ohrožení veřejné bezpečnosti a pořádku. Pokud je obydlí užíváno také pro podnikání nebo provozování jiné hospodářské činnosti, mohou být takové zásahy zákonem dovoleny, též je-li to nezbytné pro plnění úkolů veřejné správy.“

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením

Článek 20

Osobní mobilita

            Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, přijmou účinná opatření k zajištění osobní mobility osob se zdravotním postižením s maximální možnou mírou nezávislosti, mimo jiné tím, že:

a) umožní osobní mobilitu osob se zdravotním postižením takovou formou a v takovém čase, které si samy zvolí, a to za přijatelnou cenu;

b) umožní osobám se zdravotním postižením přístup ke kvalitním kompenzačním pomůckám, zařízením, podpůrným technologiím a k různým formám asistence a prostředníků, mimo jiné i tím, že je učiní finančně dostupnými;

c) zajistí osobám se zdravotním postižením a odbornému personálu, který s nimi pracuje, proškolení v otázkách týkajících se mobility;

d) motivují subjekty, které vyrábějí kompenzační pomůcky, zařízení a podpůrné technologie, aby přihlížely ke všem aspektům mobility osob se zdravotním postižením.

Porovnejte dosavadní a navrhovanou právní úpravu s tímto závazkem.

JUDr. Jan Hutař

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

 

 

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: