Doporučujeme: Měření rychlosti internetu | Snadné sdílení souborů | Italo.cz | Zkracovač dlouhých adres | Stahovač videí z YouTube | Služby pro Váš web | Zkus to jinak - logicky

Veletrh neziskových organizací 2011

Datum: 2. 5. 2011 23.42 | Autor: - hk - | 3185× | Kategorie: Williamsův syndrom | Komentáře: 0

Poslední pátek v květnu se v Dejvicích, ve Státní vědecké knihovně, konal veletrh neziskových organizací. Své zastoupení měl i Willík a jsem vážně ráda, že jsme se sem vypravili. Určitě jsme mezi 150 vystavujícími neziskovkami nezapadli, využili jsme možnost propagovat naši činnost (rozdávali jsme letáky, brožury, odpovídali na otázky, měli jsme postery a Willíkův občasník na ukázku), to vše s minimálními náklady z naší strany. A navázali jsme i řadu nových kontaktů, které třeba přinesou nějakou budoucí spolupráci.

Letošní veletrh nabídl širokou nabídku neziskových organizací - od ekologických, přes sociální, náboženské až k lidskoprávním či kulturním a turistickým neziskovkám. Chvílemi to bylo až nepřehledné, ale zase to mělo tu správnou atmosféru. Snažila jsem se dát dohromady neziskovky, které se nějak zabývají zdravotně postiženými - ať už poskytováním grantů, sociálních služeb, nebo přímo sdružující zdravotně postižené. Některé organizace jsou známé (Apla, Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové), o jiných jsem tady slyšela poprvé. Za pomoci oficiálních stránek festivalu jsem udělala jejich přehled, i s odkazy na jejich stránky. Až budu mít čas, tak si je projdu, zatím jsem se inspirovala jen na webu Rett community a musím přiznat, že mě tahle návštěva dovedla k některým zjednodušením na stránkách Willíka.

Agentura pro neslyšíci
Hlavním cílem organizace je zlepšit postavení neslyšících na trhu práce – především podpořit nezaměstnané v hledání práce, nabídnout doplnění potřebných dovedností (psaní životopisu, jazykové a počítačové kurzy) a pomoci s umístěním na volném trhu práce (pracovní asistence). Zároveň se snaží zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních služeb pro neslyšící (právní poradna, telefonické vyřizování, online tlumočnické služby aj.).
Více na www.appn.cz
 
 
APLA Praha, Střední Čechy
Apla Praha je asociace pomáhající lidem s autismem. Poskytuje psychologické služby, sociální služby, vzdělávání, diagnostiku, konzultace, ranou péči, odlehčovací pobyty. Pomáhá světu porozumět autismu a lidem s autismem porozumět světu.
 
Asistence o.s.
Asistence poskytuje služby osobní asistence a sociální rehabilitace osobám v produktivním věku s tělesným a kombinovaným postižením. Snahou Asistence je odstraňování bariér – vnitřních i vnějších.
 
Centrum integrace dětí a mládeže, o.s. (CID)
Úkolem sdružení je integrace dětí se specifickými potřebami mezi zdravé děti, práce s jejich rodiči, pomoc matkám na mateřské dovolené a nezaměstnaným ve znovu zapojení do společnosti.
 
Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha + o.s. 3P
Základní ideou projektu je poskytnout dětem i dospělým osobám se zdravotním postižením a seniorům potřebnou profesionální podporu a pomoc, napomáhat k jejich sociální integraci a adaptaci, zvyšovat jejich sociálních kompetence. Občanské sdružení 3P (Podpora Pomoc Pomůcky) provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek a zabezpečuje přepravu pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
 
CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin
CEREBRUM – Sdružení osob po poranění mozku a jejich rodin je občanské sdružení, jehož posláním je přispívat k porozumění problematice poranění mozku, poskytovat informace a zejména podporovat občany, kteří utrpěli traumatické či jiné poškození mozku, nebo jejich rodinné příslušníky a pečující.
 
Česká asociace ergoterapeutů
Česká asociace ergoterapeutů (ČAE) je dobrovolnou profesní organizací ergoterapeutů České republiky. Úkolem ČAE je hájit profesní práva a zájmy kvalifikovaných ergoterapeutů, podílet se na rozvoji oboru ergoterapie v České republice a informovat širokou veřejnost o přínosu a uplatnění ergoterapie v rámci komplexní rehabilitace osob každého věku s různým zdravotním postižením.
 
  
Design Help o.s. za nemocnice vlídnější
Cílem sdružení je zkvalitňování nemocničního prostředí a zvyšování informovanosti pacientů i široké veřejnosti v oblasti ochrany zdraví, léčby a vlivu prostředí, ve kterém se pacienti léčí.
 
Diakonie ČCE
Posláním Diakonie je organizovat, zajišťovat a poskytovat ve svých zařízeních sociální, zdravotní, pedagogickou a pastorační péči lidem, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení, nemoci,osamocení či ohrožení dostali do nepříznivé životní situace.
 
Dílny tvořivosti
Sociálně terapeutické dílny. Pomáhají lidem se zdravotním postižením pracovat a žít kvalitní život. Širokým spektrem odborných služeb usnadňují lidem po poškození či poranění mozku návrat do běžného života.
 
Dobrovolnické centrum Kladno, o.s.
DC Kladno se věnuje šíření myšlenky dobrovolnictví a realizaci dobrovolnických programů v kladenském regionu. V současné době realizuje 7 dobrovolnických programů a sdružuje cca 100 dobrovolníků.
 
Fokus Praha, o.s.
Fokus Praha podporuje lidi se zkušeností s duševní nemocí v tom, aby spokojeně zvládali život a nalézali možnosti osobní realizace. Poskytuje programy a služby (zdravotní, psychoterapeutické, pracovní a sociální rehabilitace) na odborné úrovni a v dostupné formě.
 
FOKUS Vysočina
FOKUS se zabývá poskytováním sociální pomoci formou mimo-nemocniční rehabilitace duševně nemocných. Mezi jeho služby patří například sociální rehabilitace či chráněné bydlení.
 
Fosa, o.p.s.
FOSA, o.p.s. nabízí podporované zaměstnávání FORMIKA pro osoby znevýhodněné na trhu práce, podporu samostatnosti Osa a osobní asistenci Osa pro osoby s mentálním postižením.
 
Fragilní X o.s.
Cílem sdružení je zvýšit informovanost veřejnosti o syndromu fragilního X chromosomu, o jeho příčinách a průvodních symptomech, přiblížit veřejnosti život lidí s mentálním postižením a osob o ně pečujících.
  
Helppes – Centrum výcviku psů pro postižené o.s.
Helppes pomáhá osobám se zdravotním postižením na cestě k integraci, soběstačnosti a samostatnosti pomocí speciálně vycvičených psů a komplexního souboru souvisejících služeb.
 
Hospicové občanské sdružení Cesta domů
Posláním sdružení je podpora péče hospicového typu a jeho cílem je provozování domácího hospice. Sdružení se svými činnostmi snaží přispět ke zlepšení péče o umírající v ČR.
 
Nadace Divoké husy
Nadace Divoké husy zdvojuje výnosy benefičních akcí nestátních neziskových organizací působících v sociální, zdravotní a humanitární oblasti. Tím přispívá k větší autonomii celé občanské společnosti.
  
Okamžik – sdružení pro podporu nejen nevidomých
Sdružení Okamžik podporuje plnohodnotný a samostatný život lidí se zrakovým postižením a propojuje ho se světem lidí bez postižení prostřednictvím sociálních služeb, dobrovolnických, kulturních a osvětových aktivit.
 
ORFEUS o.s.
Organizace se zaměřuje na aktivity ve prospěch sociálně vyloučených osob, zejména lidí se zdravotním postižením a seniorů. Svoji činnost rozvíjí prostřednictvím Centra denních služeb v Praze, Liberci a Příbrami.
 
Pestrá společnost, o.p.s.
Lidem se zdravotním postižením i veřejnosti nabízí společnost kynologické služby a integrační aktivity. Mezi ně patří výcvik a předání asistenčních psů osobám se zdravotním postižením, realizace projektů volnočasových aktivit, canisterapie a kynologická poradna.
  
RETT – COMMUNITY, o.s.
O.s. RETT – COMMUNITY sdružuje rodiny dívek s Rettovým syndromem z celé České republiky, poskytuje informace v oblasti poradenství, vědy, výzkumu a činnosti podobných světových organizací. Umožňuje rodinám i dívkám plnohodnotné zapojení do společnosti, například pomocí s řešením osobní asistence, vhodnosti kompenzačních pomůcek, rehabilitačně- terapeutických postupů, ale i samotné péče.
 
 
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně (SDMO), o.s.
Posláním SDMO je zlepšování kvality života lidí s DMO a jejich rodin bez rozdílu věku. Věnuje se čtyřem okruhům aktivit: psychosociální rehabilitaci lidí s DMO, zdravotnické rehabilitaci lidí s DMO, informačním a poradenským službám a specializované rané péči.
 
 
Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách o.s.
Sdružení CMP se zabývá poskytováním služeb pro zdravotně postižené občany ve zdravotní a sociální oblasti. Činí tak formou vzdělávacích a osvětových aktivit, pořádáním rekondičních pobytů, sociálního a zdravotního poradenství, zřizováním a provozováním komunitních center a klubů na území České republiky.
 
Síť mateřských center o.s.
Sdružení jednotlivých mateřských center slouží účelu posilování hodnot rodiny, podporování mateřství a rovných příležitostí mužů a žen.
 
Společnost pro ranou péči
Společnost pro ranou péči poskytuje profesionální služby rané péče pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením.
 
Stáj Rozárka, o.s.
Hlavním posláním Stáje Rozárka je provozování hiporehabilitace. Mezi klienty organizace patří hlavně děti, kterým je služba hiporehabilitace pod odborným vedením nabízena až čtyřikrát týdně.
  
Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.
Svaz tělesně postižených je organizace s celostátní působností, jejímž základním cílem je všestranná podpora a hájení specifických potřeb a zájmů tělesně postižených občanů. Organizace poskytuje klientům široké spektrum služeb od poradenství po rehabilitační pobyty.
Více na www.svaztp.cz
 
Světlo pro svět – Light for the World, o. s.
V ČR je organizace od r. 2007 jako součást mezinárodní konfederace Light for the World. Realizuje projekty v Etiopii, Rwandě a Burkině Faso zaměřené na prevenci a léčbu slepoty a systémovou podporu osob s postižením. Jedná se především o podporu lokálních klinik, operace šedého zákalu, prevence trachomu, rehabilitační programy pro děti a podporu vzdělávání.
 
Tyfloservis, o.p.s.      
Tyfloservis již 20 let podporuje nevidomé a slabozraké lidi na cestě k samostatnému a nezávislému životu. Organizace pomáhá klientům k integraci do běžné společnosti prostřednictvím intervencí zaměřených na nevidomé a slabozraké, osoby jim blízké a širokou laickou i odbornou veřejnost.
 
 
VedleSebe.cz
Internetový obchod VedleSebe.cz zdarma prezentuje chráněné dílny a jejich produkty. Díky úsporám i díky zprostředkování zakázek a hmotných darů pomáhá projekt udržet chod chráněných dílen. Cílem projektu je také pomoci sociálně prospěšným dílnám oslovit širší okruh odběratelů.
 
Vhled – Centrum SÁMOVKA
O.s.Vhled vzniklo za účelem zajištění provozu Centra SÁMOVKA. Posláním zařízení je všestranná podpora a pomoc dětem, dospívajícím i plnoletým mladým lidem z dětských domovů či ze zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 
VIDA o.s.
VIDA je organizace lidí s duševním onemocněním, která smysluplně využívá osobní příběh v pomoci
stejně nemocným lidem, jejich rodičům a příbuzným a veřejnosti. Jejím hlavním projektem jsou informačně-poradenská centra se zaměřením na oblast duševního zdraví.
Více na www.ivida.cz
 
Vlastní cestou o.s.
Občanské sdružení zabývající se asistenčními službami pro handicapované osoby a informačním poradenstvím.
 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů.
Více na www.vdv.cz
 
Willík – občanské sdružení rodičů a přátel dětí s Williamsovým syndromem
Willík je svépomocná skupina, která podporuje děti a dospělé s Williamsovým syndromem. Hlavní náplní skupiny je pořádání víkendových setkání a letního rodinného pobytu. Skupina se také snaží o zvyšování informovanosti o této chorobě.

Přidat nový komentář:
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslici pět: